Produkty a služby

Nájdeme pre Vás respondentov z relevantnej cieľovej skupiny.

Z definície cieľov výskumu vychádzajú špecifikácie cieľovej skupiny, teda určenie, koho sa chceme spýtať,  koho odpovede nás (najviac) zaujímajú. Vzorka respondentov môže byť buď pomerne všeobecná (populácia 15+, muži 18+, …), alebo viac špecifická (zákazníci určitej značky, rozhodovatelia, …)

Možnosti výberu cieľovej skupiny

VEK (napr. 15+, 18+, 18-55, 15-29, deti, …), POHLAVIE (ženy, muži), VZDELANIE (napr.
s maturitou, VŠ, …), PRÍJEM či SOCIOEKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA (napr. nadpriemerný príjem, ABC1, …), MIESTO BYDLISKA či VEĽKOSŤ MIESTA BYDLISKA (napr. Juhočeský kraj, Ostrava, nad 100 tis. obyvateľ, …), RODINNÝ STAV (napr. slobodní, žijúci s partnerom, žijúci s deťmi, …), POVOLANIE ČI OBOR (napr. rodičovská dovolenka, zamestnanci, vyšší management, podnikatelia, stavebníctvo, IT, …), VZŤAH K PRODUKTU (napr. zákazníci, potenciálni zákazníci, …), VYUŽÍVÁNIE PRODUKTOV A SLUŽEB A ICH ZNAČIEK (napr. internetové bankovníctvo, hlavná banka, preferovaný obchod, kupované značky cigariet, využívaný operátor, …), VYUŽÍVÁNIE MÉDIÍ A INTERNETU (napr. denní užívatelia internetu, čitatelia  novín, poslucháči stanice, …), VYBAVENOSŤ (napr. vlastníci smartphonu, nového auta, ľudia v nájmoch, vlastníci psov, …), AKTIVITA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH (napr. užívatelia Facebooku, Twitteru, …), CHARAKTERISTIKA ZÁKAZNÍKA (napr. B2B, B2C, …), PSYCHOLOGICKÉHO PROFILU (napr. pracovné návyky, komunikatívnosť, …) a ďalšie INÉ CHARAKTERISTIKY.

Veľkosť vzorky

Spoľahlivosť výsledkov a možností ďalších analýz ovplyvňuje veľkosť vzorky. V prípade zaisťovania výsledkov za rôzne segmenty je potreba navrhnúť vzorku dostatočne veľkú, aby i pri podrobnejších analýzach poskytoval spoľahlivé výsledky. Veľkosť vzorky je ideálne určiť v spolupráci s agentúrou.

Reprezentatívnosť vzorky

Aby boli výsledky kvantitatívneho prieskumu zovšeobecnené, mala by vzorka respondentov čo najlepšie zodpovedať cieľovej skupine (byť reprezentatívna).

Preto sa vedľa splnenia kritérií pre výber do výskumu sleduje aj štruktúra  vzorky – jej ďalšie charakteristiky (napr. pohlavie respondentov, vek, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska, kraj atď.) Možnosti výberu štruktúry vzorky sa odvíja od znalosti charakteristík cieľovej skupiny, veľkosti vzorky, metódy výberu respondentov a ich podielu v populácii.

Metóda výberu

Posledným často zmieňovaným kritériom je metóda výberu vzorky. Najčastejším typom výberu je kvótny výber, ktorý citeľne hľadá respondentov, ktorý splňujú určité kritéria.
Pri rozsiahlych a metodologicky náročných výskumoch sa taktiež uplatňuje niektorý
z náhodných výberov- napr. metóda náhodnej prechádzky, tu musia anketári oslovovať respondentov podľa určitého kľúča a náhodne naraziť na respondentov, ktorí charakteristikám cieľovej skupine zodpovedajú. Odporúčanie, ktorú metódou výberu vzorky pre výskum zvoliť, je závislé na cieľoch výskumu, metóde zberu a požiadavkách
na harmonogram a rozpočet výskumu. Použitie rôznych metód výberu v rámci Vášho výskumu s Vami radi prediskutujeme.