Produkty a služby

Realizujeme všetky metódy zberu dát.

Medzi tri základné metódy zberu dát patrí osobné opytovanie (CAPI,PAPI), telefonické opytovanie (CATI) a internetové opytovanie (CAWI, CASI). Možno ich kombinovať a rovnako inou metódou respondentov regrutovať, inou metódou sa respondentov spytovať.

Výhody a nevýhody rôznych metód zberu dát

Všetky typy zberu dát (opytovanie, terénny zber) majú svoje výhody a nevýhody a záleží
na konkrétnom zadaní, ktorú metódu výskumu zvoliť.

Najznámejšia metóda je osobné opytovanie. To môže byť využité i pre dlhšie a zložitejšie dotazníky. Je však náročnejší na prípravu a kontrolu a často aj na rozpočet. Nie je príliš vhodný na spytovanie sa citlivých tém, kde majú ľudia tendenciu odpovede skresľovať.

Telefonické opytovanie je oproti tomu anonymnejšie. Pokiaľ to nie je dopredu dohodnuté, malo by to byť stručnejšie( dĺžka hovoru) a čo najprehľadnejšie (telefonické kladenie otázok). Pokiaľ to nie je riešené inak (napr. zaslaním materiálov), obmedzuje sa verbálna komunikácia.

Internetové opytovanie je vo väčšine prípadov v súčasnosti najrýchlejším ekonomicky najmenej náročným typom zberu dát. Pri tejto metóde je vhodné zvážiť, ako sa líšia vzhľadom k otázkam výskumu užívatelia internetu od definovanej cieľovej skupiny,
a výsledky správne interpretovať. Výskum na internete je tiež možné doplniť zberom pomocou inej metódy.

Najčastejšie sa internetové opytovanie realizuje prostredníctvom internetového panela respondentov. Nespornou výhodou internetového panela je možnosť cielene regrutovať
a využiť pravidelne aktualizovaných informácii o respondentoch. Viac o našom internetovom panely nájdete tu. Zber dát pomocou internetového dotazníka možno riešiť aj prostredníctvom zákazníckych  databáz (napr. zamestnanecké prieskumy).

Internetové opytovanie zasahuje v súčasnosti veľkou mierou aj do kvalitatívneho výskumu. Na internete možno uskutočniť online focus group nezávisle na mieste výskytu respondenta, výskumné diskusné fóra (blog groups) či individuálne rozhovory. Kvalitatívne výskumy uskutočňujeme samozrejme aj klasickou osobnou formou, prípadne telefonicky.

Metódu zberu dát vždy vyberáme s ohľadom na ciele výskumu, cieľovú skupinu, harmonogram a v neposlednom rade na rozpočet výskumu.